POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH
www.dializywakacyjne.pl

§1
Tożsamość administratora danych

 1. Właścicielem Serwisu i Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu prowadzonego pod nazwą www.dializywakacyjne.pl jest DIALYSIS CLUB Joanna Bernet ul. Kajki 9, 11-510 Wydminy NIP: 951 127 75 46, Regon: 811218062; tel: 661 377 109; info@dializywakacyjne.pl 
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2
Stosowane definicje

 1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
 1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dializywakacyjne.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać zawartość stron, kontaktować się z administratorem danych (formularz kontaktowy), zamówić informacje handlowe i marketingowe (newsletter) oraz zarezerwować dializy wakacyjne.
 2. Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie.
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.
 5. Osoba, której dane dotyczą, klient, pacjent – osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Administratora danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu, jak i usług oraz świadczeń realizowanych przez Administratora danych osobowych w związku z prowadzoną przez niego działalnością.

§3
Cele przetwarzania danych

 
 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach: 
 1. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu, w tym o dostępność terminów, oferowane usługi, etc., na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
 2. rezerwacji dializ wakacyjnych, a także ich odwołania/przełożenia/potwierdzenia  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. gdy dane są niezbędne przed zawarciem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
 3. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą gdy przetwarzane są dane osobowe zwykłe, tj. zawarcia umowy i jej realizacji, wykonania usług, etc., na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
 4. rezerwacji dializ wakacyjnych, w których niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych wrażliwych, w tym o stanie zdrowia klienta/pacjenta, na podstawie art. 9 ust. 2 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych wrażliwych, 
 5. udokumentowania wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj. spełnienia wymogów prawnych nałożonych na administratora danych osobowych,
 6. marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. w usprawiedliwionym celu administratora danych, a przetwarzanie to nie narusza praw i wolności osób,
 7. wysłania informacji handlowych i marketingowych administratora danych na adres e-mail podany przez osobę, której dane dotyczą w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody,
 8. dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. w usprawiedliwionym celu administratora danych, a przetwarzanie to nie narusza praw i wolności osób.

§4
Obowiązek lub dobrowolność podania danych

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu rezerwacji dializ wakacyjnych, udzielenia odpowiedzi na pytanie, a także wykonania usługi. Brak danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi, zarezerwowanie dializ i wykonanie usługi.
 2. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

§5
Sposoby pozyskiwania danych

 1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez: 
 1. wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie lub bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności,
 2. wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
 3. wypełnienie formularza rezerwacji dializ online,
 4. podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,
 5. bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

§6
Zakres przetwarzanych danych

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do celu, do którego dane osobowe są gromadzone.

§7
Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.: 
 1. przez okres trwania zawartej umowy,
 2. przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
 3. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną lub mailową,
 4. do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą,

§8
Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie: 
  1. hostingu strony www i/lub poczty elektronicznej,
  2. serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu rezerwacji dializ wakacyjnych, automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, przechowywania danych, etc.
  3. prowadzenia obsługi księgowej.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym: 
 1. usługi kurierskie 
 2. usługi pocztowe

§9
Odbiorcy danych w państwach trzecich

 1. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

§10
Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
 1. prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, w tym do uzyskania bezpłatnie pierwszej kopii danych,
 2. prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas, 
 3. prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, 
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania, w szczególnych przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,
 6. prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
 7. prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
 9. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§11
Postanowienia końcowe

 1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały w ciągu 14 dni od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.

Ostatnia aktualizacja: 16 sierpnia 2022r